Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας

Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας


1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, μέσω της αποκέντρωσης και της διευθέτησης τους σε τοπικό επίπεδο.

(β) Η αποτελεσματικότερη καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία των δημοσίων κτημάτων, μέσω της υιοθέτησης συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων.

(γ) Η προστασία και βέλτιστη αξιοποίηση αιγιαλού και παραλίας.

(δ) Η εξοικονόμηση πόρων από την στέγαση δημοσίων υπηρεσιών.


2. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας είναι επτά (7):

(α) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής

(β) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

(γ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

(δ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

(ε) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης

(στ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου

(ζ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης

Η χωρική αρμοδιότητα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης ταυτίζεται με την χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την αντίστοιχη ονομασία, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων συνιστώνται κατά τόπους Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας, τα οποία υπάγονται σε αυτές και εξυπηρετούν συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.).


3. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις διαρθρώνονται ως εξής :


(α) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, με έδρα την Αθήνα.

(β) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα. Στη Διεύθυνση υπάγονται τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Κάθε Αυτοτελές Γραφείο έχει χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία έχει την έδρα του, με εξαίρεση το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας το οποίο έχει χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

(γ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα. Στη Διεύθυνση υπάγονται τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Κάθε Αυτοτελές Γραφείο έχει χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία έχει την έδρα του.

(δ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με έδρα την Πάτρα. Στη Διεύθυνση υπάγονται τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Κάθε Αυτοτελές Γραφείο έχει χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία έχει την έδρα του, με εξαίρεση το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλληνίας το οποίο έχει χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

(ε) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στη Διεύθυνση υπάγονται τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Κάθε Αυτοτελές Γραφείο έχει χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία έχει την έδρα του, με εξαίρεση το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Καβάλας το οποίο έχει χωρική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Καβάλας και Θάσου.

(στ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά.


Στην Διεύθυνση υπάγονται τα κάτωθι Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας :


(αα) Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λέσβου, με έδρα τη Λέσβο και με χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Λέσβου και Λήμνου.

(ββ) Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Χίου, με έδρα τη Χίο και με χωρική αρμοδιότητα στην Π.Ε. Χίου.

(γγ) Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σύρου, με έδρα τη Σύρο και με χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε. `Ανδρου, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Τήνου και Σύρου.

(δδ) Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου, με έδρα την Ρόδο και με χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε Ρόδου, Καρπάθου, Κω και Καλύμνου.

(εε) Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σάμου, με έδρα τη Σάμο και με χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας.

(στστ) Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Νάξου, με έδρα τη Νάξο και με χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Πάρου, Νάξου και Θήρας.

(ζ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.

Στη Διεύθυνση υπάγονται τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Κάθε Αυτοτελές Γραφείο έχει χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία έχει την έδρα του.


4. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνονται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:


α) Τμήμα Α΄ - Δημοσίων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων

β) Τμήμα Β΄ - Αιγιαλού και Παραλίας

γ) Τμήμα Γ΄ - Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης

5. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας έχουν αρμοδιότητες που κατανέμονται στα Τμήματα.