Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών

Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών
 

 

1. Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, μέσω της έγκαιρης και ταχύτερης διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών

(β) Η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων αποκρατικοποίησης, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης αυτών

(γ) Η συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων και η μέριμνα για την πιστή εφαρμογή από αυτές του σχετικού θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου.

(δ) Η αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Δημόσιο, προς το σκοπό της επίτευξης του μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους.
 

2. Η Μονάδα διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ -Αποκρατικοποιήσεων

β) Τμήμα Β΄- Διαχείρισης Κινητών Αξιών
 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα.