Επιστροφή

ΥΑ: Β' Τροποποίηση της με αριθ. 2/58493 /ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού (Β΄3240)»