Επιστροφή

ΥΑ: «Η' Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β΄ 3240)

H με αριθ. 2/64651 /ΔΠΓΚ/19.8.2019 απόφαση  με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β΄ 3240)», όπως αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΩΠΦΔΗ-ΞΜΡ