Επιστροφή

ΥΑ: Δ' Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού (Β΄ 3240)»

Η με αριθμό πρωτοκόλλου 2/10886/ΔΠΓΚ/11-2-2019 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.