Επιστροφή

ΥΑ: ΣΤ' Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού (Β΄3240)

Η με αριθ. 2/26179/ΔΠΓΚ/4-4-2019  απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών