Κοινός Οδηγός Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών Κοινός Οδηγός Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών

Ο  Κοινός Οδηγός Υλοποίησης Διαδικτυακών  Υπηρεσιών περιλαμβάνει  κοινές / οριζόντιες λειτουργίες για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες (Common Artifacts ή Common Framework) και απευθύνεται σε Φορείς οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν λογισμικό εξυπηρετητή/πελάτη (server/client), για να χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ).  Ο Κοινός Οδηγός Υλοποίησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οδηγίες αναφορικά με:

 

  • την Αυθεντικοποίηση των Χρηστών της διαδικτυακής υπηρεσίας (User Authentication)
  • τον Έλεγχο Δικαιωμάτων Πρόσβασης Χρηστών (User Authorization)
  • την Υπηρεσία Καταγραφής Κλήσεων / Ιχνηλασιμότητας (Auditing)
  • την Επαλήθευση Ψηφιακής Υπογραφής (Digital Signature Verification)
  • τη Διαχείριση Εξαιρέσεων (Exception Handling)

 

 

Κοινός Οδηγός Υλοποίησης Λογισμικού Πελάτη (client)