Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

Η   Γ.Γ.Π.Σ.  έχει αναπτύξει τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Sevices): 

α) στo πλαίσιo του έργου «Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας στη Γ.Γ.Π.Σ. για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις» και
β) με την εσωτερική ομάδα ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών

 

 • Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακό Σύστημα τρίτου Φορέα (πρότυπο oAuth2.0),
 • e-Παράβολο (τρεις Διαδικτυακές Υπηρεσίες/Web Services):
 1.    Δημιουργία e-παραβόλου και ανάκτηση δομής τύπων παραβόλων
 2.    Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα
 3.    Αναλυτικά στοιχεία e-παραβόλου προς Φορείς 
 • Διάθεση Στοιχείων ΔΑΥΚ (Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης) προς Ασφαλιστικούς Φορείς
 • Έλεγχος κριτηρίων ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο του ΔΕΔΔΗΕ (ΚΟΤ)
 • Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ) (Πιλοτική Λειτουργία-εκκρεμεί Υπουργική Απόφαση)
 • Επιστροφή Βεβαίωσης Οφειλής για Χρέη προς Δημόσιο  (Πιλοτική Λειτουργία-εκκρεμεί Υπουργική Απόφαση)
 • Στοιχεία κατόχου οχήματος σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Πιλοτική Λειτουργία-εκκρεμεί Υπουργική Απόφαση)
 • Υπολογισμός Τέλους Παρεπιδημούντων (Πιλοτική Λειτουργία-εκκρεμεί Υπουργική Απόφαση)

 

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Βεβαίωσης Οφειλής  (Πιλοτική Λειτουργία-εκκρεμεί Υπουργική Απόφαση)

 1. Διαδικασία Βεβαίωσης Οφειλών κατά ΚΕΔΕ από Φορέα
 2. Ενημέρωση σε Φορέα ως προς τη Βεβαίωση Οφειλής
 3. Ενημέρωση σε Φορέα ως προς την Είσπραξη Οφειλής
 4. Αποστολή Αιτήματος Διαγραφής Οφειλής από Φορέα
 5. Ενημέρωση Φορέα ως προς το Αίτημα Διαγραφής Οφειλής
 6. Ενημέρωση Φορέα ως προς την Εκκαθάριση της Διαγραφής Οφειλής
 7. Δέσμευση (φραγή)/ Αποδέσμευση Λήψης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ)

 

Επιπλέον το Κέντρο Διαλειτουργικότητας  έχει αναπύξει εφαρμογές πελάτη (client applications), για την αξιοποίηση απο το Υπουργείο Οικονομικών, των παρακάτω Διαδικτυακών Υπηρεσιών άλλων φορέων :

 • Στοιχεία Αστυνομικών Ταυτοτήτων απο την Ελληνική Αστυνομία
 • Στοιχεία - αναζήτηση ΑΜΚΑ από την ΗΔΙΚΑ
 • Έλεγχος Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικές Οφειλές απο την ΗΔΙΚΑ
 • Στοιχεία Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 • Στοιχεία για αλλοδαπούς από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 • Στοιχεία για την αλλαγή στοιχείων Νομικού Προσώπου από ΓΕΜΗ 
 • Αίτηση και λήψη "Ποινικού Μητρώου" από το Υπουργείο Δικαιοσύνης