Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Οικονομικών είναι το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, με στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργική Απόφαση ΑΔΑ:ΩΨΨΛΗ-ΦΙΚ)

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) εξασφαλίζει ένα ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω του οποίου ανταλλάσσονται επιχειρησιακά δεδομένα μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των Φορέων του Δημοσίου.

Οι βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία είναι:

 1. Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακό Σύστημα τρίτου Φορέα (πρότυπο oAuth2.0)
 2. Υπηρεσία e-Παράβολο (τρεις Διαδικτυακές Υπηρεσίες/Web Services):
 • Δημιουργία e-παραβόλου και ανάκτηση δομής τύπων παραβόλων
 • Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα
 • Αναλυτικά στοιχεία e-παραβόλου προς Φορείς 

  3.  Υπηρεσίες στοιχείων Φορολογικού Μητρώου

 • Επιβεβαίωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου
 • Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)

  4.  Υπηρεσία Στοιχείων Κατόχου Οχήματος 

  5.  Υπηρεσία Διάθεσης Στοιχείων ΔΑΥΚ

  6.  Βασικά Στοιχεία Ακινήτων από Περιουσολόγιο

  7.  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας(ΑΦΕ) - Επιστροφή Βεβαίωσης Οφειλής για Χρέη προς το Δημόσιο (Πιλοτική Λειτουργία-εκκρεμεί Υπουργική Απόφαση)

 8.  Υπολογισμός Τέλους Παρεπιδημούντων (Πιλοτική Λειτουργία-εκκρεμεί Υπουργική Απόφαση)

 9.  Διαδικτυακές Υπηρεσίες Βεβαίωσης Οφειλής  (Πιλοτική Λειτουργία-εκκρεμεί Υπουργική Απόφαση)

 • Διαδικασία Βεβαίωσης Οφειλών κατά ΚΕΔΕ από Φορέα
 • Ενημέρωση σε Φορέα ως προς τη Βεβαίωση Οφειλής
 • Ενημέρωση σε Φορέα ως προς την Είσπραξη Οφειλής
 • Αποστολή Αιτήματος Διαγραφής Οφειλής από Φορέα
 • Ενημέρωση Φορέα ως προς το Αίτημα Διαγραφής Οφειλής
 • Ενημέρωση Φορέα ως προς την Εκκαθάριση της Διαγραφής Οφειλής
 • Δέσμευση (φραγή)/ Αποδέσμευση Λήψης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ)
   

Επιπλέον το Κέντρο Διαλειτουργικότητας  έχει αναπύξει εφαρμογές πελάτη (client applications), για την αξιοποίηση απο το Υπουργείο Οικονομικών, των παρακάτω Διαδικτυακών Υπηρεσιών άλλων φορέων :

 • Στοιχεία Αστυνομικών Ταυτοτήτων απο την Ελληνική Αστυνομία
 • Στοιχεία - αναζήτηση ΑΜΚΑ από την ΗΔΙΚΑ
 • Έλεγχος Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικές Οφειλές απο την ΗΔΙΚΑ
 • Στοιχεία Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 • Στοιχεία για αλλοδαπούς από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 • Στοιχεία για την αλλαγή στοιχείων Νομικού Προσώπου από ΓΕΜΗ 
 • Αίτηση και λήψη "Ποινικού Μητρώου" από το Υπουργείο Δικαιοσύνης