Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2019) για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων

Οι ενδιαφερόμενοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού αορίστου χρόνου σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του αρ. 14 ν.4270/2014, δύνανται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ -Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» ηλεκτρονική, για τις θέσεις των Υπηρεσιακών Γραμματέων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

H με ΑΔΑ: 6Ζ4Η6Η6-ΣΥΨ πρόσκληση