Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ - Αναβάθμιση & Επέκταση Storage Area Network (SAN) και εξοπλισμού λήψης αντιγράφων ασφαλείας του κόμβου G-Cloud της ΓΓΠΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αναβάθμιση & Επέκταση Storage Area Network (SAN) και εξοπλισμού λήψης αντιγράφων ασφαλείας του κόμβου G-Cloud της ΓΓΠΣ

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  • Προμήθεια εξοπλισμού, CPV: 30233141-1 Πλεονάζουσα παράταξη, 32420000-3 Εξοπλισμός Δικτύου ανεξάρτητων δίσκων (RAID), 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
  • Προμήθεια λογισμικού, CPV: 48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης, δοκιμαστικής λειτουργίας, CPV: 51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Ανοικτός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

Ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα  χιλιάδες (1.370.000)  €

  • Προμήθεια εξοπλισμού:  1.027.500 €
  • Προμήθεια λογισμικού:      205.500 €
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης, δοκιμαστικής λειτουργίας:      137.000 €

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

Ένα εκατομμύριο εξακόσια ενενήντα   οκτώ  χιλιάδες  οκτακόσια (1.698.800)  €

  • Προμήθεια εξοπλισμού:  1.274.100 €
  • Προμήθεια λογισμικού:   254.820 €
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης, δοκιμαστικής λειτουργίας:      169.880 €

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Τακτικός Προϋπολογισμός Υπ. Οικονομικών

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Δέκα έξι (16) εβδομάδες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Από 05/02/2019 έως 15/02/2019

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΑΡΧΕΙΟ

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου os@gsis.gr