Διαγωνισμοί-Διαβουλεύσεις Διαγωνισμοί-Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Αναβάθμιση & παροχή υπηρεσιών εγγύησης / συντήρησης κεντρικού εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

 (Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης – Μοσχάτο)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΚΑΤΑ CPV:

1.  32420000-3 Εξοπλισμός Δικτύου

2.  50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00€

1. Ο προϋπολογισμός του Έργου που αφορά την προμήθεια κεντρικού εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων ανέρχεται στο ποσό των 118.000,00€,

2. Ο προϋπολογισμός του Έργου που αφορά την παροχή υπηρεσιών λογισμικού και αδειών χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00€.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των 161.200,00€

1. Ο προϋπολογισμός του Έργου που αφορά την προμήθεια κεντρικού εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων ανέρχεται στο ποσό των 146.320,00€,

2. Ο προϋπολογισμός του Έργου που αφορά την παροχή υπηρεσιών λογισμικού και αδειών χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 14.880,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  από τον Ειδικό Φορέα 23 150 και τους ΚΑΕ 1723 & ΚΑΕ 0873 και θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικονομικών ετών 2018 και 2019

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Δ.ΠΡΟΜ.Α0012832ΕΞ2018/01-11-2018

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10/12/2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15.00 μ.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

γ) Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών του έργου έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16 (π.χ. άρθρο 36, παρ. 6), θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση υπέρ Δημοσίου (0,02%).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%) και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20%).

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 4172 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Ο φόρος εισοδήματος είναι 8% για τη παροχή υπηρεσιών και 4% για προμήθεια αγαθών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

14/12/2018 και ώρα 11.00 π.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr