Συχνές ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Επιστροφή

Τι είναι Κοινωφελής Περιουσία και τι Σχολάζουσα Κληρονομία;

Κοινωφελής περιουσία είναι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται με κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή για κοινωφελή σκοπό (άρθρο 1 παρ. 1 ν.4182/2013).

Σχολάζουσα κληρονομία είναι η κληρονομία της οποίας ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν έχει ακόμα βρεθεί ή δεν είναι βέβαιο ότι την έχει αποδεχθεί (άρθρο 1 παρ. 6 του ν.4182/2013).