Συχνές ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Επιστροφή

Τι είναι Αυτοτελές Ίδρυμα (Α.Ι.) και τι Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.);

Αυτοτελές Ίδρυμα (Α.Ι.) είναι η κοινωφελής περιουσία που η εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού της ανατίθεται σε φυσικά πρόσωπα ή σε νομικά πρόσωπα που συνιστώνται με αυτήν. Ομοίως είναι αυτοτελές ίδρυμα η διάθεση περιουσίας σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα για κοινωφελείς σκοπούς, όταν ορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησής της (άρθρο 50 παρ. 1 ν.4182/2013).

Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) είναι η κοινωφελής περιουσία που καταλείπεται σε υφιστάμενα ιδρύματα, σωματεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα, με επιδιωκόμενο σκοπό που προσδιορίζεται επαρκώς και είναι διαφορετικός από αυτόν που επιδιώκει το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης και αποτελεί ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από την περιουσία του νομικού προσώπου (άρθρο 50 παρ. 2 ν.4182/2013).