Συχνές ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Επιστροφή

Ποια είναι η διαδικασία για την έγκριση της σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος;

α) Υποβολή συστατικής πράξης και, σε περίπτωση που η συστατική πράξει είναι διαθήκη, σχεδίου οργανισμού ιδρύματος από τον εκτελεστή αυτής (υπόδειγμα οργανισμού μπορείτε να βρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα από τη διαδρομή Έντυπα → Κοινωφελείς Περιουσίες).

β) Χορήγηση απόψεων των συναρμόδιων εκ του σκοπού Υπουργών

γ) Έκδοση προεδρικού διατάγματος έγκρισης σύστασης και κύρωσης του οργανισμού του ιδρύματος.

δ) Δημοσίευση προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ε) Συγκρότηση σε σώμα του οργάνου διοίκησης του Ιδρύματος.

στ) Αποδοχή περιουσίας από το όργανο διοίκησης του Ιδρύματος.