Συχνές ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Επιστροφή

Ποια είναι η διαδικασία για τη διάθεση περιουσίας υπέρ του Δημοσίου;

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄) και την υπ’ αριθ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3), η διαδικασία έχει ως ακολούθως:

α) Σύνταξη συμβ/κής πράξης (μονομερής – πρόταση δωρεάς) για διάθεση ακινήτων. Για κινητά αρκεί η σύνταξη ιδιωτικού εγγράφου ή η παράδοση τους στον δωρεοδόχο.

β) Υποβολή στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών των παρακάτω:

  • της ως άνω συμβ/κής πρότασης ή επιστολής για τη δωρεά της περιουσίας
  • συμβ/κης πράξης κτήσης όταν η περιουσία είναι ακίνητο
  • τοπογραφικού διαγράμματος ακινήτου
  • αποδεικτικού πληρωμής ΕΝΦΙΑ
  • πιστοποιητικού του οικείου Υποθηκοφυλακείου περί της μη ύπαρξης βάρους στο ακίνητο.

γ)  Χορήγηση απόψεων της Υπηρεσίας υπέρ της οποίας θα διατεθεί η περιουσία για την αποδοχή ή μη αυτής, εφόσον στη δωρεά υπάρχει όρος.

δ) Έκδοση γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών (ΚΣΚΠ) για την αποδοχή ή μη της περιουσίας, εφόσον η αξία υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 €.

ε) Έκδοση πράξης του Υπουργού Οικονομικών περί της αποδοχής ή μη της περιουσίας.

στ) Δημοσίευση περίληψης της πράξης αποδοχής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ζ) Υποβολή πιστοποιητικού μεταγραφής του ακινήτου στο Υποθηκοφυλάκειο ή εγγραφής του στο Κτηματολογικό Γραφείο και εγγράφου παραλαβής των κινητών της δωρεάς.