Επιστροφή

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.