Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Έβρου διακηρύσσει ότι στις 10-12-2018 θα διενεργηθούν φανερές προφορικές πλειοδοτικές δημοπρασίες για την εκποίηση βυθοκορημάτων, που βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξ/πολης σε τέσσερις θέσεις, όγκου 10.731, 10.864 και 9.282 κμ εκάστης, με τιμή εκκίνησης 1,20 ευρώ/κμ, στις ώρες: 10:00-10:30, 10:30-11:00 και 11:00-11:30 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν γραμμάτιο παρακαταθήκης ή ισόποση εγγυητική επστολή τραπέζης αναγνωρισμένης από το Δημόσιο, που να αντιστοιχεί στο 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των από 23-11-2018 διακηρύξεων (ΑΔΑ: 6Ο20Η-09Β, ΨΔ6ΗΗ-ΖΥΤ και 6Ν5ΛΗ-2ΗΗ), οι οποίες διατίθενται στα γραφεία της Υπηρεσίας.