Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων


Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Δ.Α.ΠΑ.Λ.Π.Σ.) είναι οαποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με τον ενιαίο σχεδιασμό και την αποτελεσματική λειτουργία τους με τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, ως εξής :

 

Α. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

  • Τμήμα Α - Ανάπτυξης Εφαρμογών
  • Τμήμα Β - Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Γ- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας

 

Β. Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα

Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

  • Τμήμα Α - Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών
  • Τμήμα Β - Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομικών Ελέγχων
  • Τμήμα Γ - Οικονομικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

 

Γ. Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών.

Η Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

  • Τμήμα Α - Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων
  • Τμήμα Β - Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων
  • Τμήμα Γ - Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης