Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου

Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου
 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου είναι οι ακόλουθοι:

 1. η προάσπιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και η προστασία του κοινωνικού συνόλου
 2. ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος και πνευματικής ιδιοκτησίας, ελέγχους περιουσιακής κατάστασης και ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων καθώς και όπλων.
 3. Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ΄ αυτών.
   

Η Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις και δέκα-τέσσερα (14) Τμήματα, ως κατωτέρω:

Α΄ Υποδιεύθυνση

 • Τμήμα Α΄- Διοικητικής Μέριμνας
 • Τμήμα Β΄- Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Γ΄- Δικαστικού

Β΄ Υποδιεύθυνση

 • Α΄ έως Δ΄ Τμήματα Ερευνών
 • Τμήμα Ε΄- Ερευνών Ρόδου
 • Τμήμα ΣΤ΄- Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Γ΄ Υποδιεύθυνση

 • Α΄ έως Γ΄ Τμήματα Ερευνών
 • Τμήμα Δ΄- Ερευνών Μυτιλήνης
 • Τμήμα Ε΄- Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχομένων Προϊόντων
   

H κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης εκτείνεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής και Αιγαίου , όπως αυτές προσδιορίζονται από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) με συναρμοδιότητα σε όλη την Επικράτεια σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως σε σχεδιασμό δράσης από την Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών, εισαγγελικών παραγγελιών ή αιτήματος συνδρομής άλλης Αποκεντρωμένης Επιχειρησιακής Διεύθυνσης και ως έδρα της ορίζεται η Αθήνα.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Υποδιευθύνσεων κατανέμονται στα Τμήματα.


Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Η προάσπιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και η προστασία του κοινωνικού συνόλου.
 2. Η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος μέσω της διενέργειας ελέγχων δημοσίων δαπανών.
 3. Η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής άπατης σε βάρος τους.
 4. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν μορφών διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκομένων προσώπων, που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα.
 5. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος και πνευματικής ιδιοκτησίας, ελέγχους περιουσιακής κατάστασης, καθώς και ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, λοιπών ελεγχομένων προϊόντων και όπλων.
 6. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, όπως και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ΄ αυτών.
   

H κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης εκτείνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α ΄87) και ως έδρα της ορίζεται η Θεσσαλονίκη.

 
Η Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις και δέκα (10) Τμήματα, ως κατωτέρω:

Τμήματα υπαγόμενα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

 • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού

Α΄ Υποδιεύθυνση

 • Τμήματα Ερευνών Α΄ έως Γ΄

Β΄ Υποδιεύθυνση

 • Τμήμα Ερευνών Θεμάτων Κοινοτικών & Εθνικών Δαπανών
 • Τμήμα Ερευνών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
 • Τμήμα Ερευνών Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων, Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων και Διαφθοράς
 • Τμήμα Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχομένων Προϊόντων.

Υποδιεύθυνση Κομοτηνής

 • Τμήμα Ερευνών Κομοτηνής
 • Τμήμα Ερευνών Αλεξανδρούπολης  

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Κομοτηνής κατανέμονται στα Τμήματα.

Λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Επικράτεια

Οι λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Επικράτεια είναι οι ακόλουθες:

 • Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα και κατά τόπον αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α΄87), πλην των νήσων Κέρκυρας, Ιθάκης και Παξών. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού
 2. Α΄ και Β΄ Τμήματα Ερευνών
 3. Υποδιεύθυνση με έδρα την Τρίπολη στην οποία υπάγονται ένα Τμήμα Ερευνών Τρίπολης και ένα Τμήμα Ερευνών Καλαμάτας
 • Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείων Ιονίων Νήσων με έδρα τα Ιωάννινα και κατά τόπον αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α΄87) καθώς και στις νήσους Κέρκυρα, Ιθάκη και Παξούς. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού
 2. Α΄ και Β΄ Τμήματα Ερευνών
 3. Τμήμα Ερευνών Κέρκυρας
 4. Υποδιεύθυνση με έδρα την Κοζάνη στην οποία υπάγονται δύο Τμήματα Ερευνών
 • Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα και κατά τόπον αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας , όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α΄87). Η Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού
 2. Α΄ και Β΄ Τμήματα Ερευνών
 3. Υποδιεύθυνση με έδρα τη Λαμία στην οποία υπάγονται δύο Τμήματα Ερευνών (δ) Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και κατά τόπον αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Η Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής:
Οι επιχειρησιακοί στόχοι των παραπάνω Διευθύνσεων είναι οι εξής:
 1. η προάσπιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και η προστασία του κοινωνικού συνόλου
 2. ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος και πνευματικής ιδιοκτησίας, ελέγχους περιουσιακής κατάστασης και ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, λοιπών ελεγχομένων προϊόντων και όπλων.
 3. Η προστασία, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, του αιγιαλού και της παραλίας και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ΄ αυτών.

Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων κατανέμονται στα Τμήματα.