Τμήμα Ε΄ - Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης Τμήμα Ε΄ - Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης

Χρήσιμα Link

ØThe International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

ØΟικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Προϋπολογισμού

ØΕπιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  (ΕΛΤΕ)

ØInternational Financial Reporting Standards   (IFRS)

 

 

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ε΄ -  Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης

chartofaccounts@glk.gr
Δ/νση: Αμερικής 6
Τ.Κ.: 10671 - Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:  το άρθρο 156 του ν.4270/2014, με το οποίο προβλέπεται ότι “ Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται: α) οι...

Σχέδιο Λογαριασμών π.δ. 54/2018

    Σχέδιο Λογαριασμών π.δ. 54/2018

Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 (ΦΕΚ Α 103)

    Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 (ΦΕΚ Α 103)

Άρθρο 156 ν.4270/2014

    Άρθρο 156 ν.4270/2014 "Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης"