Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι:

 

  • Η εκτέλεση και παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Η διαχείριση λογιστικού συστήματος και η κατάρτιση χρηματοοικονομικών αναφορών για την Κεντρική Διοίκηση.
  • Η διεξαγωγή και η παρακολούθηση όλων των χρηματικών δοσοληψιών του ελληνικού κράτους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • H διαχείριση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και ο καθορισμός ενιαίων λογιστικών προτύπων για τη Γενική Κυβέρνηση.


Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω: