Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων είναι οι ακόλουθοι:

 

  • Η επεξεργασία, εκτέλεση και παρακολούθηση του Ετήσιου Νομισματικού Προγράμματος της χώρας.
  • Η αποτελεσματική διαχείριση παροχής εγγυήσεων και καταπτώσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Η συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αποτελεσματική δικαστική εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
  • Η αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας και των εκκρεμοτήτων του τ. Ο.Α.Ε.

 

Η Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 

  • Τμήμα Α΄ - Παροχής Εγγυήσεων
  • Τμήμα Β΄ - Καταπτώσεων Εγγυήσεων Φορέων του Δημοσίου και Φυσικών Προσώπων
  • Τμήμα Γ΄ - Καταπτώσεων Εγγυήσεων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Συνεταιριστικών Οργανώσεων
  • Τμήμα Δ΄- Ειδικών Θεμάτων και Δικαστικών Υποθέσεων
  • Τμήμα Ε΄- Κίνησης Κεφαλαίων και Νομισματικών Εκδόσεων