Η Μονάδα Η Μονάδα

Η ΚεΜΚΕ αποτελεί την αρμόδια εθνική αρχή συντονισμού για τις κρατικές ενισχύσεις και το μοναδικό επίσημο σημείο επαφής για θέματα κρατικών ενισχύσεων τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Ειδικότερα, η ΚεΜΚΕ εξετάζει όλα τα προτεινόμενα σχέδια κρατικών ενισχύσεων ως προς τη συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, εκφράζει έγγραφη γνώμη που προσαρτάται σε κάθε σχέδιο και έχει την πλήρη ευθύνη για την κοινοποίηση των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  μέσω της διαχείρισης του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποιήσεων SANI (State Aid Notification System). Ταυτόχρονα, η ΚεΜΚΕ επιβλέπει και παρακολουθεί την πορεία και την πρόοδο όλων των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων και συντονίζει τα θέματα κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό στην διαμόρφωση της πολιτικής των κρατικών ενισχύσεων και στον έλεγχο της συμβατότητας των χορηγούμενων κρατικών ενισχύσεων με το ενωσιακό δίκαιο.

Παράλληλα λειτουργεί ένα δικτύο Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) σε ορισμένα Υπουργεία και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της ΚεΜΚΕ και των ΑΜΚΕ αποτυπώνεται στον ν.4152/2013.

Η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντική για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, αλλά και  για τα ίδια τα κράτη μέλη, καθώς προλαμβάνει τις αρνητικές συνέπειες από την χορήγηση παράνομων ή/και μη συμβατών κρατικών ενισχύσεων γενικότερα για τις οικονομίες τους αλλά εν τέλει και για τους αποδέκτες των ενισχύσεων αυτών.