Τμήμα Γ – Εσωτερικών Υποθέσεων Τμήμα Γ – Εσωτερικών Υποθέσεων


Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

 

Τμήμα Γ΄ Εσωτερικών Υποθέσεων

 • Ο εντοπισμός και η διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων, πλην του προσωπικού που ανήκει στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα η εξιχνίαση των ποινικών αδικημάτων και των πειθαρχικών παραπτωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3943/2011 (Α΄ 66), όπως ισχύει.
 • Η διενέργεια ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων, πλην του προσωπικού που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, και ειδικότερα:
 1. στοχευμένων ή δειγματοληπτικών που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 2. σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται οποιαδήποτε πληροφορία που προκαλεί βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υφιστάμενης περιουσιακής κατάστασης τους.
 3. σε υπαλλήλους για τους οποίους διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή Ε.Δ.Ε. για τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3943/2011 , όπως ισχύει, και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης.
 • Ο έκτακτος έλεγχος υποθέσεων διαφθοράς και περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων που ανήκουν στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών.
 • Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του δείγματος που θα επιλεγεί προς έλεγχο.
 • Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και αυτεπαγγέλτως, για τη διερεύνηση των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3943/2011 , όπως ισχύει, καθώς και η παραπομπή των υπαιτίων στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο.
 • Η υποβολή ετήσιας έκθεσης απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων του Τμήματος και η εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων, πλην των υπηρεσιών που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
 • Η επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων.
 • Η τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Μονάδας για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, που κρίνονται ασαφείς ή ασήμαντες καθώς και η επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.