Τμήμα Β – Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Β – Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων

3. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

 

(β) Τμήμα Β΄ Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων

(αα) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των εσωτερικών ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠ.ΟΙΚ., η καταγραφή και η αξιολόγηση των ευρημάτων και η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

(ββ) Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ευθυγράμμισης των εφαρμογών των Πληροφοριακών Συστημάτων και των σχεδίων ανάπτυξης με τη στρατηγική του Υπουργείου Οικονομικών.

(γγ) Η καθοδήγηση των υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας.

(δδ) Ο καθορισμός των προτύπων, των σχεδίων που υιοθετούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και η μέριμνα για την πιστή τήρηση τους από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που τα χρησιμοποιούν.

(εε) Η διασφάλιση και ο έλεγχος της ορθής υλοποίησης και της συμβατότητας των διαδικασιών και των προτύπων του Υπουργείου Οικονομικών με τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές.

(στστ) Η επιθεώρηση και ο έλεγχος ορθής χρήσης των συστημάτων παροχής οικονομικών και διοικητικών πληροφοριών.