Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών

   

 

 

Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών


H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ. αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:

(α) Γενικές Διευθύνσεις

(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών

                   (α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών.

                   (β) Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών.

                   (γ) Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης.

 

(ββ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                  (α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

                  (β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

                  (γ) Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

 

(β) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα

(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας

(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.),

(δδ) Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης