Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής


Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής συστάθηκε με το ΠΔ 111/2014 (ΦΕΚ Α’178) και περιλαμβάνει α) τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής και β) την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής αποτελείται από τέσσερεις Διευθύνσεις. Συμβάλλει, μεταξύ άλλων στη χάραξη και παρακολούθηση της οικονομικής πολιτικής της χώρας,  στη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην εκπροσώπηση και διαφύλαξη των συμφερόντων της χώρας στα ευρωπαϊκά όργανα και τους διεθνείς οργανισμούς για θέματα αρμοδιότητας ΥΠΟΙΚ. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της είναι η παραγωγή επίσημων μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, η υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση οικονομικής στρατηγικής, η παρακολούθηση διαρθρωτικών αλλαγών περιλαμβανομένων και των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων και ο σχεδιασμός των κατάλληλων πιστωτικών μέτρων, σε περίπτωση έκτακτων οικονομικών γεγονότων.  

Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης.  Αποτελεί τον επίσημο φορέα συντονισμού και ελέγχου της πολιτικής των κρατικών ενισχύσεων, ενώ παράλληλα είναι ο επίσημος συνομιλητής της χώρας με την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς για θέματα κρατικών ενισχύσεων. Συμβάλει στη διασφάλιση και τον έλεγχο της ορθής και οργανωμένης χρήσης των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων καθώς και στη δημοσιονομική σταθεροποίηση μέσα από την αποδοτική χρήση ενισχύσεων σε καινοτόμους και παραγωγικούς τομείς.

 

Επικοινωνία:

Διεύθυνση: Νίκης 5-7, 101 80, Αθήνα

Τηλ: 210-3332000 (τηλ. κέντρο)

Fax: 210-3332499

E-mail: generalsecr@minfin.gr