Δομή και Αρμοδιότητες Υπουργείου Οικονομικών Δομή και Αρμοδιότητες Υπουργείου Οικονομικών

Υπουργός Οικονομικών

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Τμήμα Α – Εσωτερικού Ελέγχου

Τμήμα Β – Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Γ – Εσωτερικών Υποθέσεων

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ)

 

­Γ. Γ. Υπουργείου Οικονομικών

Γ. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωση

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αυτοτελές τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

 

Γ. Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων

Γ. Δ/νση Υποδομών Πληροφορικής και  Επικοινωνιών

Γ. Δ/νση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων

Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού & Διαχείρισης ‘Εργων

Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας

 

Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής

Γ. Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

 

Υφυπουργός Οικονομικών

 

Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής

Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης

Γ. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού

Γ. Δ/νση Θησαυροφυλακίου & Δημοσιονομικών Κανόνων

Γ. Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων

→ 62 Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε. 22 Διευθύνσεις 68 Τμήματα 38 Αυτοτελή Τμήματα)

Γ. Δ/νση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Γ. Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα

 

Γ. Γ. Δημόσιας Περιουσίας

Γ. Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών

Αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των φορέων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου

Αυτοτελές Τμήμα ΜΑΠ

Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού

Κτηματικές Υπηρεσίες (3 Διευθύνσεις 7 Περιφερειακές Διευθύνσεις 50 αυτοτελή Τμηματα)

 

 Ειδική Τομεακή Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος