Επιστροφή

Nόμος 3949

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές»
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 74/11.04.2011