Νόμος 3842

«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 58/23.04.2010 ΦΕΚ Α 58/23.04.2010

Νόμος 3845

Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Νομοθετικό Πλαίσιο - Διενέργεια Απογραφής και δημιουργία ΕΑΠ,   Νόμος 3845 / 2010 (ΦΕΚ 65 / Α / 06-05-2010)

Νόμος 3870

Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου, Νόμος 3870 / 2010 (ΦΕΚ 138 / Α / 09-08-2010)  

Νόμος 3906

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2011. Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Α 220/ 23-12-2010

Νόμος 3919

Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών πρόσβασης και άσκηση επαγγελμάτων. Δημοσιεύθηκε στο   ΦΕΚ Α 32/02.03.2011 Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης...

Νόμος 3943

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής , στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Α 66/31.03.2011 ΠΟΛ 1062

Νόμος 3949

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές» Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Α΄ 74/11.04.2011

Νόμος 3965

Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρησης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και...

Νόμος 3979

Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις - Ψηφιακές Υπογραφές, Νόμος 3979/2011 (ΦΕΚ 138/ 16-06-2011)

Νόμος 3986

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015. Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Α 152/01.06.2011

Νόμος 4111

Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Νόμος 4111/2013 (ΦΕΚ 18 / Α / 25-01-2013)

Νόμος 4152

Ρυθμίσεις για την παροχή Εκτιμητικών Υπηρεσιών - Πιστοποιημένοι Εκτιμητές, Νόμος 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107 / 09-05-2013)

Νόμος 4223

Ρυθμίσεις καταβολής αποδοχών από το Σύστημα της ΕΑΠ, Νόμος 4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287 / 31-12-2013)

Νόμος 4325

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ψηφιακές Υπογραφές, Νόμος 4325 / 2015 (ΦΕΚ Α' 47 / 11-05-2015)

Νόμος 4336

Συνταξιοδοτικές Διατάξεις - Ρυθμίσεις Συντάξεων Δημοσίου, Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94 / 15-08-2015)

Νόμος 4354

Θέματα Ενιαίου Μισθολογίου, Νόμος 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176 / 16-12-2015)

Νόμος 4387

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Συντάξεις Δημοσίου, Νόμος 4387/2016 (ΦΕΚ 85 / 12-05-2016)

Νόμος 4389

Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Τροποποίηση Διατάξεων, Νόμος 4389/2016 (ΦΕΚ 94 / Α / 27-05-2016)  

Νόμος 4440

Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα, Νόμος 4440 / 2016 (ΦΕΚ 224/Α/ 02-12-2016)