Επιστροφή

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύτηκε εγγράφως, με κείμενο το οποίο υπέγραψε ο Πρωθυπουργός αυτής, να ακολουθήσει μια σειρά από πρακτικές και ενέργειες με στόχο την ενδυνάμωση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της αξιοπιστίας και της αμεροληψίας του, καθώς και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης προς αυτό. Το ως άνω κείμενο εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως “Δέσμευση για Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές” (εις το εξής ΔγΕ). 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύθηκε να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της δέσμευσης και των ειδικών δράσεων βελτίωσης που περιέχονται σε αυτήν.
 
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την προαναφερθείσα έκθεση για το έτος 2017 και περιγράφει την πρόοδο της εφαρμογής και το βαθμό συμμόρφωσης με τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στη ΔγΕ και στο παράρτημά της.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ