Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

 

1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων όπως αυτοί καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 3492/2006.

(β) Η παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης ή διατύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή για το μέρος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών του Κράτους προς τον Υπουργό Οικονομικών.

(γ) Η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. (δ) Ο αποτελεσματικός συντονισμός της ελληνικής διοίκησης και η συνεργασία με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για τη διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων του ενωσιακού προϋπολογισμού.

2. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων διαρθρώνεται ως εξής:

α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων

β) Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

γ) Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

δ) Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων

3. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων διατηρεί, επίσης, μη αυτοτελή Γραφεία στην έδρα κάθε Περιφέρειας.