Συμπληρωματική Εγκύκλιος ΕΑΠ

Συμπληρωματική Εγκύκλιος Ενιαίας Αρχής Πληρωμής     αριθ. 2000285 ΕΞ 2010 / 19-11-2010

Επεξηγηματική Εγκύκλιος ΕΑΠ

Επεξηγηματική Εγκύκλιος Ενιαίας Αρχής Πληρωμής   αριθ. 2/57873/ 24-08-2010

Εγκύκλιος ΕΣΥΠ

Εγκύκλιος ΕΣΥΠ 21-05-2014      Για την πιστοποίηση των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ 545 / 05-03-2014)

Εγκύκλιος Αναδιοργάνωσης των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων

Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων

Εγκύκλιος Παροχής οδηγιών επί της αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»

Παροχή οδηγιών επί της αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό...

Εγκύκλιος για την Αναδιοργάνωση των οικονοµικών υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων

Αναδιοργάνωση των οικονοµικών υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων

Εγκύκλιος Αναδιοργάνωσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών των Περιφερειών

Αναδιοργάνωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών των Περιφερειών

Εγκύκλιος Π.Δ. 80/2016 σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Π.Δ. 80/2016 Αρμοδιότητες Περιφερειών Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Περιφερειών Αναδιοργάνωση των Γεν. Δ/νσεων Οικον. Υπηρεσιών Υπουργείων (ΑΔΑ 6ΞΓΑΗ-ΦΒΑ) Παροχή...

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Εγκύκλιος Κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016(pdf) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Π/Υ 2016 (xls)

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015(pdf) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Π/Υ 2015 (xls)

Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

Σας κοινοποιούμε εγκύκλιο μας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτή. Εκτέλεση προϋπολογισμού...

Εγκύκλιος για τις Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης

Στοιχεία Επιχορηγουμένων 2012-13-14 (doc) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γ. Κ.(xls) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γ.Κ. (xls)

Πρόσκληση ένταξης στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ

Πρόσκληση ένταξης στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Π/Υ 2014 (pdf) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Π/Υ 2014 (xls)