Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:

(α) Ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου Οικονομικών για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για τη σύνταξη απαντήσεων σε ερωτήσεις και επερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου,

(β) Η μέριμνα για τη σύνταξη και προώθηση των σχετικών απαντήσεων που απαιτούνται κατά την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου,

(γ) Η τήρηση σχετικού αρχείου σε φυσική και ψηφιακή μορφή.