Η Γενική Διεύθυνση (Γ.Δ.Ο.Υ.) Η Γενική Διεύθυνση (Γ.Δ.Ο.Υ.)

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)

 

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) είναι οι ακόλουθοι:

  1. Η εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης κατά το σχεδιασμό της οικονομικής στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και στον ετήσιο Προϋπολογισμό του Υπουργείου.
  2. Ο αποτελεσματικός συντονισμός, καθοδήγηση και εποπτεία όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων, σχετικά με την ορθή και ενιαία οικονομική λειτουργία και διαχείριση, καθώς και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διακυβέρνησης και ευθύνης.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις / Τμήματα ως εξής:

Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

  • Τμήμα Α΄ - Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.)
  • Τμήμα Β΄ - Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
  • Τμήμα Γ΄ - Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και λοιπών Φορέων
  • Τμήμα Δ΄ - Οικονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

  • Τμήμα Α΄ - Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
  • Τμήμα Β΄ - Σύνταξης Προδιαγραφών, Κοστολόγησης και Νομικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Γ΄ - Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών