Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων

Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων είναι οι ακόλουθοι:

  1. Η ορθή και έγκαιρη κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Οικονομικών μέσα από τον αποτελεσματικό συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και η υποστήριξη του σχεδιασμού των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής και η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, για την πορεία εκτέλεσης τους.
  2. Η παραγωγή αξιόπιστων επίσημων εθνικών προβλέψεων μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας μέσω της ανάλυσης και μελέτης του εγχώριου και διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και των διεθνών οικονομικών εξελίξεων και η συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις για την αξιολόγηση τους.
  3. Η υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτές καθορίζονται στις προγραμματικές δηλώσεις, για τη διαμόρφωση οικονομικής στρατηγικής που θα αποβλέπει ταυτόχρονα στην εξασφάλιση και διατήρηση συνθηκών οικονομικής σταθερότητας, στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι αναγκαίες για την αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη της Χώρας και στη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου
  4. Η έγκαιρη ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές της ελληνικής και της διεθνούς οικονομίας μέσω της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και μελετών.
     

Η Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

  • Τμήμα Α΄ - Προγραμματισμού και Οικονομικού Συντονισμού
  • Τμήμα Β΄ - Μακροοικονομικών Αναλύσεων
  • Τμήμα Γ΄ - Εξωτερικών Οικονομικών Συναλλαγών και Διεθνών Εξελίξεων
  • Τμήμα Δ΄ - Παρακολούθησης Διαρθρωτικών Αλλαγών