Τμήμα Γ - Μελετών ΄Εργων & Στέγασης Τμήμα Γ - Μελετών ΄Εργων & Στέγασης

Τμήμα Γ - Μελετών Έργων & Στέγασης

 

Προϊστάμενος Τμήματος: Στέφανος Μπάζης

Διεύθυνση: Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα, τ.κ. 10 110

Τηλέφωνα: 210 5248020, 210 5225581

Fax: 210 5234003


Αρμοδιότητες:

  • Τήρηση μητρώου ιδιοκτητών και μισθωμένων κτιρίων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου
  • Κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
  • Επιλογή ιδιόκτητων ακινήτων για την στέγαση των λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών σε συνεργασία με την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.
  • Παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών
  • Σύνταξη κτιριολογικών μελετών και μελετών εκτέλεσης έργων για την στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
  • Ανάθεση μελετών εκτέλεσης έργων για κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
  • Έλεγχος μελετών αξιοποίησης ακινήτων εθνικών κληροδοτημάτων και εποπτεία υλοποίησης των σχετικών έργων
  • Εκκαθάριση αμοιβών μηχανικών για παρασχεθείσες υπηρεσίες σε κοινωφελείς περιουσίες και σχολάζουσες κληρονομιές