Τμήμα Δ - Κατασκευής & Συντήρησης 'Εργων Τμήμα Δ - Κατασκευής & Συντήρησης 'Εργων

Τμήμα Δ - Κατασκευής & Συντήρησης Έργων

 

Προϊσταμένη Τμήματος: Μαρία Ανδρεοπούλου

Διεύθυνση: Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα, τ.κ. 10 110

Τηλέφωνα: 210 5234490, 210 5235643

Fax: 210 5234003


Αρμοδιότητες:

  • Σύνταξη μελετών επισκευής και συντήρησης έργων και επίβλεψη αυτών για την στέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
  • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
  • Εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων σε κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
  • Τεχνική συνδρομή των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σε αυτές Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας
  • Συντήρηση και επισκευή των διατρητικών μηχανών των Δ.Ο.Υ.