Τμήμα Α - Τεχνικής Υποστήριξης Δημόσιας Περιουσίας Τμήμα Α - Τεχνικής Υποστήριξης Δημόσιας Περιουσίας

Τμήμα Α - Τεχνικής Υποστήριξης Δημόσιας Περιουσίας

 

Προϊσταμένη Τμήματος: Βασιλική Σκλήρη

Διεύθυνση: Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα, τ.κ. 10 110

Τηλέφωνα: 210 5222362, 210 5221614

 Fax: 210 5234003


Αρμοδιότητες:

  • Διαχείριση και επεξεργασία σε κεντρικό επίπεδο γεωχωρικών δεδομένων δημόσιας περιουσίας
  • Υποστήριξη της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και των Περιφερειακών Δ/νσεων επί τεχνικών θεμάτων δημόσιας περιουσίας
  • Μέριμνα για την ανάθεση κτηματογραφήσεων και μελετών φωτοερμηνείας και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους
  • Χορήγηση ψηφιακού και αναλογικού υλικού γεωχωρικών δεδομένων στους πολίτες και σε άλλους φορείς του Δημοσίου