Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού

Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού

 

Διεύθυνση: Κ. Σερβίας 8, Αθήνα, τ.κ. 10 184

Τηλέφωνα: 210 3375537, 210 3375639 210 3375538, 2103375539

Fax: 210 3375917

e-mail: grammateia_gspp@minfin.gr

Το Γραφείο Ελληνικού έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν.4062/2012 στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ προβλέπεται στο νέο Οργανισμό του Υπ.Οικ. (Π.Δ. 111/2014, ΦΕΚ Α’ 178/29-08-2014), και υπάγεται απευθείας στον οικείο Γενικό Γραμματέα.

 

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου είναι οι κάτωθι:
    

  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και των πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού.
  • Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και κτιρίων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.
  • Η παραλαβή αιτήσεων, ο έλεγχος και η μέριμνα για την πληρότητα των φακέλων και η διαβίβαση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Η έκδοση αδειών δόμησης και κατεδάφισης εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • Η χορήγηση κάθε άλλης άδειας ή έγκρισης που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, καθώς και για την ανέγερση των πάσης φύσης κτιρίων και εγκαταστάσεων, λειτουργώντας ως υπηρεσία μιας στάσης.
  • Η γραμματειακή υποστήριξη του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, για θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.