Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης: εν αναμονή νέου ορισμού μετά τη συνταξιοδότηση (19/01/2015) του κ. Κ. Μασούρα

Ταχ. Διεύθυνση: Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα, 101 10

e-mail: gram_gen_dipe@2018.syzefxis.gov.gr

Τηλέφωνα: 210 5241143, 210 5222845, 210 3375269

Fax: 210 5241143


 1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών είναι οι ακόλουθοι:

 • Η αποκάλυψη και συστηματική καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας και των Κοινωφελών Περιουσιών, αξιοποιώντας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Η ενδυνάμωση του ελεγκτικού ρόλου στη Δημόσια και στις Κοινωφελείς Περιουσίες, με γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της τήρησης της συνταγματικά προστατευόμενης βούλησης των διαθετών.
 • Η μεγιστοποίηση των εσόδων, μέσω της ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης και αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, των Εθνικών Κληροδοτημάτων, των Σχολαζουσών Κληρονομιών και των Αδρανών Καταθέσεων.
 • Η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων και η ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του δημοσίου, μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του.
 • Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων μέσω της καθοδήγησης και υποστήριξης των περιφερειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας.
 

Διάρθρωση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών:

Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών

Δ/νση Τεχνικών Περιουσιών

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου & Δικαστικών Ενεργειών

Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας (7):

 • ΠΔΔΠ Αττικής, ΠΔΔΠ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
 • ΠΔΔΠ Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας
 • ΠΔΔΠ Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
 • ΠΔΔΠ Μακεδονίας-Θράκης
 • ΠΔΔΠ Αιγαίου
 • ΠΔΔΠ Κρήτης

Επιχειρησιακοί Στόχοι Περιφερειακών Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας

 • Η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, μέσω της αποκέντρωσης και της διευθέτησής τους σε τοπικό επίπεδο
 • Η αποτελεσματικότερη καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία των δημοσίων κτημάτων, μέσω της υιοθέτησης συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων
 • Η προστασία και βέλτιστη αξιοποίηση αιγιαλού και παραλίας
 • Η εξοικονόμηση πόρων από την στέγαση δημοσίων υπηρεσιών

Διάρθρωση Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας

Επτά Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας με τρία θεματικά Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία με χωρικές αρμοδιότητες

Τμήμα Α' - Δημοσίων & Ανταλλαξίμων Κτημάτων

Αρμοδιότητες

 • Η διερεύνηση, καταγραφή και αξιοποίηση της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας του Δημοσίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Η διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων για την προστασία και τη διασφάλιση της Δημόσιας Περιουσίας, ιδιωτικής και κοινόχρηστης, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας.
 • Η λήψη όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων για την προστασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας του Δημοσίου, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
 • Η διενέργεια κάθε απαιτούμενης διαδικασίας για την σύγκληση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία περί Δημόσιας Περιουσίας και Απαλλοτριώσεων Επιτροπών και υποβολή σχετικών εισηγήσεων.
 • Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων στην Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων παραχώρησης δημοσίων κτημάτων, κατά κυριότητα και κατά χρήση.
 • Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων προς το καθ' ύλην αρμόδιο όργανο για την έκδοση άδειας ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού.
 • Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων στην Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων περί απαλλοτριώσεων.
 • Η τήρηση αρχείου δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
 • Η εκμίσθωση, συντήρηση και λήψη μέτρων προστασίας των ακινήτων κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Η διάθεση των καρπών δημοσίων δασών.
 • Η διαχείριση και διοίκηση ακινήτων που περιέρχονται στο Δημόσιο από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο Τμήμα Δημοσίων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων λειτουργεί Γραφείο Εθνικού Κτηματολογίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 • Η μέριμνα για την δήλωση και εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, διοικητικών καθορισμών αιγιαλού και απαλλοτριώσεων.
 • Η τήρηση κτηματολογικών στοιχείων δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων.
 • Η υποβολή ενστάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου, για δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα.
 • Η υποβολή πρότασης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για έγερση αγωγών στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κτηματολογίου στα δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα, σύσταση και αποστολή του σχετικού φακέλου.
 • Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου για τη διασφάλιση της κτηματολογικής εγγραφής δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων

Τμήμα Β' - Αιγιαλού & Παραλίας

Αρμοδιότητες

 • Η διενέργεια αυτοψιών, ελέγχων και η λήψη μέτρων για την προστασία Αιγιαλού, Παραλίας, Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας
 • Η υλοποίηση της καθοριζόμενης από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίας για το διοικητικό καθορισμό αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και όχθης και παρόχθιας ζώνης λιμένων.
 • Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η έκδοση υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία του αιγιαλού.
 • Η σύγκληση Επιτροπής καθορισμού ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
 • Η σύγκληση της Επιτροπής Αμμοληψιών.
 • Η λήψη μέτρων προστασίας σε μη νόμιμες αμμοληψίες.
 • Η παροχή απόψεων, οι μαρτυρικές καταθέσεις και παραστάσεις στα αρμόδια δικαστήρια, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας.

Τμήμα Γ' - Τεχνικής Υποστήριξης & Διαχείρισης

Αρμοδιότητες

 • Η σύγκληση Επιτροπής Στεγάσεων.
 • Η υλοποίηση έργων σε ακίνητα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, σε επίπεδο έως και το όριο πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση υπηρεσιών του ή για την προστασία, συντήρηση και επισκευή δημόσιων ακινήτων.
 • Η τεχνική υποστήριξη των Τμημάτων και των υπαγόμενων στη Διεύθυνση Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας.
 • Ο υπολογισμός της αξίας δημοσίων ακινήτων σύμφωνα με το ισχύον σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού
 • Η παρακολούθηση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών της Διεύθυνσης και σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας
 • Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών (ΜΕΠ).
 • Η παροχή απόψεων, οι μαρτυρικές καταθέσεις και παραστάσεις στα αρμόδια δικαστήρια, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας. 

Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας

Αρμοδιότητες

 • Η διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων για την προστασία και τη διασφάλιση της Δημόσιας Περιουσίας, ιδιωτικής και κοινόχρηστης, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
 • Η εισήγηση στο αρμόδιο Τμήμα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης για την λήψη μέτρων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία της δημόσιας περιουσίας, ιδιωτικής και κοινόχρηστης, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και η αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων.
 • Η υποβολή αιτημάτων για σύγκληση Επιτροπών προς το αρμόδιο Τμήμα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.
 • Η παροχή απόψεων, οι μαρτυρικές καταθέσεις και παραστάσεις στα Δικαστήρια
 • Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων και κάθε αναγκαίας συνδρομής στο Γραφείο Κτηματολογίου της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.
 • Η διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1539/1938 και αποστολή του σχετικού φακέλου στο αντίστοιχο Τμήμα για έλεγχο και έγκριση των ερευνών.
 • Η εισήγηση στο αρμόδιο Τμήμα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης για την παροχή βεβαιώσεων περί προβολής ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί απαλλοτριώσεων.
 • Η διενέργεια πράξεων που αφορούν μισθώσεις δημοσίων υπηρεσιών.