Εκτιμήσεις Τιμών Ζώνης ΑΠΑΑ Εκτιμήσεις Τιμών Ζώνης ΑΠΑΑ

Εκτιμήσεις τιμών ζώνης Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

 


Για την είσοδο στις εφαρμογές  χρησιμοποιείτε τους προσωπικούς κωδικούς του TAXISNET:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υπ. Απόφασης με ΑΔΑ 6Γ17Η-ΚΕΖ, ΠΟΛ 1005 ΦΕΚ 20/11.01.2018, οι εκτιμητές έχουν δικαίωμα υποβολής έως ώρα 23:59:59 της εικοστής ημερολογιακής ημέρας από την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης Υπ. Οικονομικών με ΑΔΑ ΨΡ1ΡΗ-Π79 της 23.02.2018, δηλαδή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 15η Μαρτίου 2018, ώρα 23:59:59.

Υποβολή  εισήγησης των τιμών εκκίνησης  / τιμών ζωνών

Εφαρμογή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτιμήσεις τιμών ζωνών