Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Αγγελική Φετοκάκη

Διεύθυνση: Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα, τ.κ. 10 110

Τηλέφωνα: 210 5222362, 210 5243957, 210 5236246, 210 5227261, 210 5222968, 210 5224155, 210 5248020, 210 5243167

Fax: 2105234003, 210 5230044

e-mail: proistameni_dty@2018.syzefxis.gov.gr


Επιχειρησιακοί Στόχοι:

  • Βελτίωση συστήματος προσδιορισμού και εκτίμησης αξιώ ακινήτων μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
  • Εξοικονόμηση πόρων μέσω του εξορθολογισμού της στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου από οικονομικής και υλικοτεχνικής υποδομής
  • Βελτίωση της διαδικασίας εκτέλεσης και επίβλεψης έργων με γνώμονα τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας