Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Αικατερίνη Σκουλάξενου

Διεύθυνση Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα, Τ.Κ. 101 84

Τηλέφωνα: 210-5234609, 210-3375328

Fax: 210-5237110

e-mail: klirodot@2018.syzefxis.gov.gr


Επιχειρησιακοί στόχοι:

 • Καταγραφή  και αποτελεσματικότερη διαχείριση Εθνικών Κληροδοτημάτων και Σχολαζουσών Κληρονομιών
 • Ταχεία Εκκαθάριση περιουσιών με κοινοφελή σκοπό με στόχο την επωφελέστερη αξιοποίησή τους και με γνώμονα την τήρηση της βούλησης του διαθέτη
 • Συνεχής παρακολούθηση του διαχειριστικού έργου των εντεταλμένων οργάνων διοίκησης των κοινωφελών περιουσιών και η λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων

 

Προϊσταμένη Τμήματος: Παρασκευή Δράκου

Τηλέφωνα: 210-5235327, 210-5235023, 210-5227013, 210-5236015


Αρμοδιότητες:

 • Αποδοχή και εκκαθάριση υπέρ του Δημοσίου κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών
 • Εκκαθάριση κοινωφελών περιουσιών με περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή
 • Έγκριση σύστασης κοινωφελών ιδρυμάτων και κύρωση οργανισμών κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών και κοινωφελών περιουσιών με περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή
 • Άσκηση καθηκόντων προσωρινής διοίκησης κοινωφελών περιουσιών μέχρι τον ορισμό εκτελεστή διαθήκης
 • Διορισμός, εποπτεία, και έλεγχος εκκαθαριστών και εκτελεστών διαθηκών και επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων
 • Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών

 

 

Τμήμα Β΄ - Εποπτείας

Προϊσταμένη Τμήματος: Παναγιώτα Βαρνάκου

Τηλέφωνα: 210-5239903, 210-5233847, 210-5235622, 210-5245198 (γραφείο άμεσης διαχ/σης ΥΠΟΙΚ)


Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία διοίκησης και διαχείρισης κοινωφελών ιδρυμάτων αρμοδιότητας Υπ.Οικ.
 • Εκτέλεση σκοπού και διαχείριση περιουσιών άμεσης διαχείρισης Υπ.Οικ.
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων άμεσης διαχείρισης Υπ.Οικ.
 • Διορισμός, εποπτεία και έλεγχος διοικητών ιδρυμάτων και επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων
 • Εποπτεία κοινωφελών περιουσιών με περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή

 

Τμήμα Γ΄ - Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών

Προϊσταμένη Τμήματος: Θωμαΐς Σταυριανάκου

Τηλέφωνα: 210-5235515, 2105242621


Αρμοδιότητες: 

 • Τήρηση μητρώου κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, διαθηκών και σχολαζουσών κληρονομιών
 • Τήρηση μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών
 • Διορισμός, διοικητική εποπτεία και έλεγχος κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών και επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων
 • Επιμέλεια άσκησης εξ αδιαιρέτου κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου
 • Παρακολούθηση εφαρμογής νομοθεσίας αναφορικά με την παραγραφή υπέρ του Δημοσίου αξιών και απαιτήσεων του ν.δ. 1195/1942
 • Γραμματειακή υποστήριξη Δ/νσης