Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας

 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Ελένη Πισιμίση

Διεύθυνση Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα, τ.κ. 10 110

Τηλέφωνα: 210 5233048, 210 5233446, 210 5231443, 210 5224382, 210 5230976

Fax: 210 5237968, 210 5237417

e-mail: gramd10@2018.syzefxis.gov.gr


Επιχειρησιακοί Στόχοι:

  • Προγραμματισμός των αναγκών των Περιφερειακών Διευθύνσεων σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους
  • Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου
  • Τήρηση σε κεντρικό επίπεδο των δεδομένων προγραμμάτων ψηφιακών υπηρεσιών που αφορούν στη δημόσια περιουσία