Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

 


Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων είναι οι εξής:

  1. Η εισήγηση για τον προσδιορισμό της στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ. και ο σχεδιασμός συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων και προγραμμάτων.
  2. Ο συντονισμός της αναπτυξιακής δράσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ., ο καθορισμός των τακτικών στόχων και η παρακολούθηση της επίτευξης αυτών, για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων αυτής.
  3. Η σύναψη και η παρακολούθηση των συμφωνιών συνεργασίας με άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών ή Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή διεθνών Φορέων και οργανισμών.
  4. Η διεκπεραίωση διαδικασιών με τις Διαχειριστικές Αρχές συγχρηματοδοτούμενων έργων και η τήρηση των φακέλων αυτών, καθώς και η μέριμνα για τις κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς για την έναρξη των διαδικασιών προμηθειών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
  5. Η εκπόνηση μελετών για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των συστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ. και η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των νέων έργων με τους στρατηγικούς σκοπούς αυτής.
  6. Ο χρονικός και λειτουργικός προγραμματισμός των δράσεων και των έργων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ., με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και ενσωμάτωση τους σε λειτουργία.
  7. Η διερεύνηση των αναγκών, η συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ. και των Έργων Πληροφορικής του Υπουργείου.