Γ. Δ/νση Υποδομών & Υπηρεσιών Πληροφορικής επικοινωνιών Γ. Δ/νση Υποδομών & Υπηρεσιών Πληροφορικής επικοινωνιών

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών

 

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών είναι οι εξής:

Ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με την ορθή και ενιαία λειτουργία τους, και η διασφάλιση της χρήσης των βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

 

Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών διαρθρώνεται σε διευθύνσεις ως εξής:

 • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών.
 • Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών.
 • Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης.

 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών είναι οι παρακάτω:

 1. Η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκμηρίωση και ο έλεγχος των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 2. Η υιοθέτηση, η ανάπτυξη και η τήρηση προτύπων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, υλοποίησης, τεκμηρίωσης και ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών.
 3. Η συνεχής αναβάθμιση και η βελτίωση των εφαρμογών διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίηση τους, ώστε να είναι φιλικοί προς το χρήστη και άρτιοι ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν.
 4. Η εποπτεία, η δημιουργία προτύπων και η καταγραφή των διενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και η πιστοποίηση του απαιτούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Υπουργείου Οικονομικών.
 5. Ο συντονισμός των δράσεων και η έκδοση προτύπων διαλειτουργικότητας δεδομένων, που ανταλλάσσονται μεταξύ του Υπ.Οικ. και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 •  Τμήμα Α΄ - Ανάπτυξης Εφαρμογών
 •  Τμήμα Β΄ - Προτύπων, Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
 •  Τμήμα Γ΄ - Διαχείρισης Συμβάσεων

 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών είναι οι ακόλουθοι :

 1. Ο γενικός σχεδιασμός και η επιλογή των τεχνολογιών και της αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών περιβαλλόντων του Υπουργείου Οικονομικών.
 2. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, την παρακολούθηση/εποπτεία, τη συντήρηση και τη διατήρηση της εύρυθμης και αδιάλειπτης λειτουργίας των κεντρικών, των περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών συστημάτων (υλικού και λογισμικού συστήματος), των συστημάτων διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, του Λογισμικού Διάχυσης Εφαρμογών, των συστημάτων περιμετρικής ασφάλειας, καθώς και των Δικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών.
 3. Η ορθή εφαρμογή μέτρων προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων, από επιβουλές και κακόβουλες επεμβάσεις.
 4. Η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχείρισης των κεντρικών υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο Υπουργείο Οικονομικών καθώς και σε άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, ως κατωτέρω:

 • Τμήμα Α΄- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων
 • Τμήμα Β΄- Διαχείρισης διαδικτυακών υπηρεσιών, εφαρμογών και βάσεων Δεδομένων
 • Τμήμα Γ΄ - Διαχείρισης Περιφερειακών Υποδομών
 • Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών Γ.Λ. Κ.

 

Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών και η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων.
 2. Ο σχεδιασμός, η επιτύπωση, η εκτύπωση, η εμφακέλωση, η διακίνηση και η εν γένει διαχείριση των εντύπων και των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των αξιών του Ελληνικού Δημοσίου.
 3. Η υποστήριξη εν γένει της λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης.
 4. Η εισαγωγή των στοιχείων (data entry) σε όσα πληροφοριακά συστήματα απαιτείται αυτό.

Η Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

 • Τμήμα Α΄ - Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών
 • Τμήμα Β΄ - Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών.
 • Τμήμα Γ΄ - Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών
 • Τμήμα Δ  - Προγραμματισμού Εκτυπώσεων και Σχεδιασμού Εντύπων.
 • Τμήμα Ε΄ - Εκτυπώσεων, Βιβλιοδεσίας Κοπτικών και Εμφακέλλωσης.