Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

 

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής είναι οι ακόλουθοι:

 1. Η συμβολή στη χάραξη και η παρακολούθηση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας μέσα από τη χρήση μακροοικονομικών και άλλων εργαλείων ανάλυσης και πρόβλεψης των πραγματικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.
 2. Η συμβολή στη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσα από την εποπτεία και παρακολούθηση του, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.
 3. Η εκπροσώπηση και διασφάλιση των συμφερόντων της χώρας στα όργανα της Ε.Ε., καθώς και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς αρμοδιότητας ΥΠ.ΟΙΚ. και ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου.
 4. Η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
 5. Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του δημοσίου αναφορικά με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της οικονομίας.
   

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής διαρθρώνεται ως εξής:

 • Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων
 • Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής
 • Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων
 • Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής