Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κονωφελών Περιουσιών Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κονωφελών Περιουσιών

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών


Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών είναι οι ακόλουθοι:

 1. Η αποκάλυψη και συστηματική καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας και των Κοινωφελών Περιουσιών, αξιοποιώντας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 2. Η ενδυνάμωση του ελεγκτικού ρόλου στη Δημόσια και στις Κοινωφελείς Περιουσίες, με γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της τήρησης της συνταγματικά προστατευόμενης βούλησης των διαθετών.
 3. Η μεγιστοποίηση των εσόδων, μέσω της ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης και αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, των Εθνικών Κληροδοτημάτων, των Σχολαζουσών Κληρονομιών και των Αδρανών Καταθέσεων.
 4. Η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων και η ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του δημοσίου, μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του.
 5. Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων μέσω της καθοδήγησης και υποστήριξης των περιφερειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας.
   

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών διαρθρώνεται ως εξής:

 • Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας
 • Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Δικαστικών Ενεργειών
 • Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας