Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων είναι οι ακόλουθοι:

  1. Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων όπως αυτοί καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 3492/2006.
  2. Η παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης ή διατύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή για το μέρος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών του Κράτους προς τον Υπουργό Οικονομικών.
  3. Η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. (δ) Ο αποτελεσματικός συντονισμός της ελληνικής διοίκησης και η συνεργασία με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για τη διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων διαρθρώνεται ως εξής:

  • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων
  • Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
  • Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
  • Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων διατηρεί, επίσης, μη αυτοτελή Γραφεία στην έδρα κάθε Περιφέρειας.